Nieuws:

Hart voor Lopik springt in de bres voor de vrijwilligers

Kerstattenties vrijwilligers

Hart voor Lopik nam kennis van een brief gericht aan vrijwilligersorganisaties waaronder de Stichting Voedselbank, Stichting Seniorenraad en de Adviesraad Sociaal Domein Lopik. Het onderwerp van de brief is ‘beëindiging kerstattenties”. 

Als knelpunt wordt de personele capaciteit binnen de gemeente benoemd. Dat gaat Hart voor Lopik veel te ver. Hart voor Lopik is van mening dat de vrijwilligers een zeer belangrijke rol hebben en dat de gemeenschap drijft op vrijwilligers. Zij verdienen aandacht en waardering, ook bestaande uit een kerstattentie. Reden waarom Hart voor Lopik tijdens de raadsvergadering van 23 november 2021 een motie indiende. 

Hart voor Lopik riep hiermee het college op het eerder genomen besluit om geen kerstattentie meer te geven te heroverwegen en hierbij eventueel de ondersteuning van de diverse fracties in te schakelen voor het inventariseren om welke vrijwilligers het gaat en het rondbrengen van de attenties. Daarmee is het probleem opgelost en kunnen de voor ons zo belangrijke vrijwilligers toch blijk van waardering ontvangen door een kerstattentie. 

De motie werd door een ruime meerderheid van de raad aangenomen; het CDA stemde schoorvoetend in, de VVD stemde tegen. 

25 november 2021
Yvonne Slob